/

ADVERTISEMENT ABOUT THE SALE OF A PASSENGER VEHICLE

2023-07-23

На основу члана 27. Закона о јавној својини ( „Сл. гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. Закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 115/2020) и Одлукe Надзорног одбора Слободне зоне Прибој д.о.о. бр.007-06/2023 од 12.06.2023. Слободна зона Прибој д.о.о. објављује

ОГЛАС

О ПРОДАЈИ СЛУЖБЕНОГ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је продаја путем лицитације половног путничког возила које је у власништву Слободне зоне Прибој д.о.о.

II ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Предмет продаје је путничко моторно возило марке ŠKODA OCTAVIA А7 STYLE 2.0 TDI, број шасије: TMBAJ6NE9L0117623, регистарске ознаке: PB 020-GX, година производње: 2019, број мотора: DFF150808,запремина мотора: 1968, снага мотора: 110 W, врста горива: дизел, број седишта: 5, боја Е CRNA М, у возном стању.

III ЦЕНА

Почетна продајна цена за возило које је предмет продаје, формирана на основу процене бр. 35/2023 од 17.07.2023. године АУТОЧАЧАК ПРОМЕТ д.о.о. износи 1.523.900 рсд.

IV ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица.

V ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Понуде са траженом документацијом се достављају у затвореној коверти са обавезном назнаком на лицу коверте:„Не отварати – Понуда за учествовање у јавној продаји службеног путничког возила“, Понуде се могу доставити путем поште на адресу ''Слободна зона Прибој'' д.о.о. Рача бб, 31330 Прибој или непосредном предајом у просторијама ''Слободна зона Прибој'' д.о.о. Рача бб, 31330 Прибој , сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова. На полеђини коверте обавезно навести име и презиме понуђача (за физичка лица) односно назив понуђача (за правна лица и предузетнике), адресу, број телефона, као и име особе за контакт (за правна лица и предузетнике).

VI САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуде се достављају у затвореним ковертама. Затворена коверта са понудом треба да садржи: А) безусловну понуду за учешће на јавној продаји, уз навођење износа на који понуда гласи, са подацима о понуђачу, потписану лично или од стране овлашћеног лица понуђача. Подаци за физичка лица су: име и презиме, име оца, адреса, ЈМБГ, број личне карте и место издавања, број телефона. Подаци за правна лица и предузетнике су: назив и седиште, ПИБ, матични број, особа за контакт, број телефона и Фотокопија решења о упису у регистар надлежног органа Б) Потписану изјаву којом се изјављује да је обављен преглед возила којe je предмет јавне продаје и да је понуда заснована на сопственој процени возила.

VII НЕПРИХВАТЉИВА ПОНУДА

Понуда ће бити одбијена као неприхватљива: А) уколико је достављена по истеку рока одређеног за достављање (неблаговремена) Б) уколико уз понуду није достављена изјава (некомплетна) В) уколико је понуда са износом мањим од утврђене почетне цене и Г) уколико понуда садржи услов

VII РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Рок за достављање понуда је до дана 02.08.2023. до 12,00 часова. Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Слободне зоне Прибој д.о.о. најкасније до 12,00 часова дана 02.08.2023. године. Јавно отварање понуда ће се одржати и у случају да је понуду доставио само један понуђач.

VIII ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЛИЦИТАЦИЈЕ

Јавно отварање понуда одржаће се дана 02.08.2023. године са почетком у 12,15 часова, у службеним просторијама Слободне зоне Прибој д.о.о. Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови представници. Представници понуђача морају имати потписано и оверено овлашћење, које ће предати комисији приликом отварања понуда.

IX КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена.

У случају да два или више понуђача понуде цену са истим износом, а тај износ истовремено представља и највиши понуђени износ избор најбоље понуде понуде ће се извршити путем жреба. Продавац ће обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба продавац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће прво извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Након извлачења првог папира продавац извлачи преостале папире један по један те сходно редоследу којим су извучени рангира преостале понуђаче. Понуђачима који не присуствују овом поступку, продавац ће доставити записник извлачења путем жреба.

X НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊA

По извршеној лицитацији, у року од пет дана, сачиниће се купопродајни уговор за путничко возило које је предмет уговора. Изабрани понуђач је дужан уплатити целокупан износ купопродајне цене из уговора у року од 3 ( три ) дана од дана потписивања уговора. Изабрани понуђач је дужан да уплати целокупан износ купопродајне цене из уговора на рачун ''Слободне зоне Прибој'' д. о.о. бр.200-3020410101945-24 Банка Поштанска штедионица а.д, Примања од продаје покретних ствари , са бројем уговора као позивом на број одобрења, све у складу са Уговором о купопродаји возила. Све порезе, трошкове овере Уговора о купопродаји и трошкове око преноса власништва над купљеним возилом сноси Купац. По закључењу Уговора о купопродаји возила и извршеној уплати купопродајне цене, Купац може преузети возило, заједно са пратећим документима возила.

XI ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА:

Путничко возило које је предмет лицитације може се прегледати сваког радног дана у периоду од 24.07.2023. године до 02.08.2023. године, уз претходну пријаву доласка на број телефона 064/8460818, како би се добиле информације о месту и адреси на којима се возило налази. Све рекламације и приговори купца упућени продавцу, након извршене продаје, у погледу квалитета и евентуалних недостатака, односно исправности, комплетности и техничких карактеристика возила су искључене.

XII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

За све додатне информације заинтересовани учесници јавног надметања, могу се обратити на број телефона 064/8460818 сваког радног дана у периоду од 08,00до 15,00 часова.